Inskrywings

U word versoek om u kind by die skool te kom inskryf, aangesien die Hoof u wil ontmoet en alle vorms, oorplasingskaarte, oorspronklike ID/ geboorte sertifikaat ens moet inhandig. Inskrywingsvorms is by die skool beskikbaar.

 

ONDERRIGGELDE

Soos enige huishouding of besigheid, vereis die finansiŽle aspekte van 'n skool, veral in die huidige moeilike finansiŽle omstandighede, deeglike beplanning en begroting om al die verpligtinge te kan nakom. Daarom is dit ook u verantwoordelikheid om die nodige onderriggelde stiptelik te betaal.
Onderriggelde wat ons hef, is in vergelyking met ander omliggende skole, van die laagste. Hierdie gelde is verkieslik kwartaalliks vooruitbetaalbaar maar kan ook in 10 gelyke maandelikse paaiemente vooruit betaal word. Rekeninge word op 'n gereelde basis aan u gestuur om u op hoogte te hou van u verpligtinge teenoor die skool.

Indien u veronderstel dat u moontlik vir 'n subsidie of gedeeltelike subsidie kan kwalifiseer, kry asseblief die nodige aansoekvorms by die skool en voltooi dit. Handig dit tesame met ander gevraagde dokumentasie by die skool in.

Subsidie word deur die staat volgens vasgestelde glyskale, gebaseer op salaris en aantal kinders, toegestaan. Hierdie aansoeke is konfidensieel - doen gerus aansoek, dit kan net tot u voordeel strek. Kontak die skool vir verdere besonderhede.

ONS SAL U GRAAG WIL HELP!

 

SIEK LEERLINGE

'n Ouer is altyd bekommerd, indien sy kind siek word, of daar aan hom/haar aandag gegee sal word. U kan gerus wees :-
Koshuisleerlinge wat by die koshuis siek word, moet by die koshuismatrone aanmeld. By die skool meld die leerling by die kantoor aan.

Nie-ernstige gevalle kry medikasie. Indien doktersbehandeling of hospitalisasie nodig is, word die leerling na die dokters geneem. Ouers word geskakel - party ouers verkies om self hul kinders dokter toe te neem - andersins reŽl die skool dat die kind by die dokter uitkom.


'n Baie belangrike saak is egter dat u :

U as ouers self die afsprake by die dokters maak en dan die skool verwettig van die datum en tyd, waar die kantoordames sal reŽl dat daar 'n personeellid is om u kind daarheen te neem.


As u kind verwys word na 'n spesialis, is dit u verantwoordelikheid om u kind daar te besorg.

Enige verdere navrae kan aan die skool gerig word.

 

OUERAANDE EN OUERDAG

Ons ouergemeenskap is oor 'n geweldige wye gebied versprei van Balfour in die Weste tot Nelspruit/Malelane in die Ooste, Witbank in die Noorde tot Pongola/Piet Retief in die Suide.  Daar is selfs kinders van Swaziland en Botswana.  Dit is dus prakties onmoontlik om die ouers op 'n gereelde basis by die skool te kry.

Ons hou 2 keer per jaar oueraande.  Die oueraande vind plaas in die eerste kwartaal - Maart maand en dan weer in die derde kwartaal - Augustus maand.  Hierdie oueraande is al so uitgebou dat jaarliks meer as 200 ouers die skool besoek om nader kennis te maak met die skool en personeel.

Aangeleenthede in belang van u kind kan met die hoof en personeel bespreek word.  U kan die sentrums en klasse besoek en gesellig saam verkeer.
 

Onthou die skool en u is vennote in die onderwys van u kind - besoek ons - want


ONS GEE OM!!!

 

BEHEERLIGGAAM EN PERSONEEL

Die skool word deur 'n Beheerliggaam van 10 - 11 lede bestuur.  Hierdie beheerliggaam bestaan uit minstens 5 Ouers wat die Voorsitter insluit, 3 Spesialiste uit die omgewing, 4 Lede van die Personeel wat die Hoof insluit en as Ampshalwe altyd lid is, 1 lid van die onderwyspersoneelverteenwoordiger, 1 gekoopteerde lid en 1 lid van die nie-onderwyspersoneel.

Die onderwyspersoneel bestaan uit die Hoof, 2 Adjunk-hoofde6 Departementshoofde en 22 Onderwysers.  Die kantoor word  deur 5 administratiewe personeellede  hanteer.

Die skool beskik ook oor 40 nie KS-opvoeder - personeel tussen die skool en die koshuis.

Altesame het ons 95 personeellede hier by Jim van Tonderskool werksaam.