Spesiale Onderwys is onderwys van gespesialiseerde aard wat aan geklassifiseerde leerlinge gebied word wat nie die nodige baat vind by gewone onderwys nie. Hier ontvang leerlinge tussen ouderdom 12 - 18 jaar formele onderrig. Leerlinge ontvang individuele aandag, aangesien klasse die helfte kleiner is as by gewone skole. Skaars en duur hulpbronne word effektief en doeltreffend aangewend om elke leerling optimaal te ontwikkel.

Alhoewel die leerinhoude van kursusse grootliks ooreenstem met die leerinhoud van die gewone skole, is die evaluering- en bevorderingstoepassings Šnders om by die spesifieke behoeftes van die leerling in spesiale onderwys aan te pas.

In 'n eiesoortige skool kan 'n eiesoortige etos ontwikkel word. Hierdie etos word ontwikkel rondom die andersoortige behoeftes, verwagtinge, aspirasies en ideale van die leerlinge. Die etos word so geÔmplementeer en geÔnstitueer dat dit alle handelinge van onderwysers en kinders rig op die verwesenliking van gestelde onderwysdoelstellings.

Elke leerling is 'n unieke persoon in wording, elkeen met sy eie vermoŽns en behoeftes. In die verloop van 'n kind se gewone primÍre skoolloopbaan vind ons dat sommiges nie na wense vorder of baat vind by die onderrig wat gebied word nie.

Na die ouderdom van 12 jaar word sodanige leerlinge na 'n spesiale skool verwys. Hier word daar deur opvoedende onderwys gunstige geleenthede geskep waar die leerlinge met omsigtigheid en groot toewyding begelei en ontwikkel word sodat hulle optimaal kan presteer.

Dit impliseer dat die inhoud en aanbieding van diť onderwys gedifferensieerd sal geskied, sodat daar aansluiting gevind kan word by elke leerling se potensiaal. Klein klasgroepe het individualisering of persoonlike aandag tot gevolg. Die werk word by die leerling aangepas en elkeen kry die geleentheid om teen sy eie tempo volgens sy eie vermoŽ te vorder.

Die mikpunt by diť skool is die opheffing en ontwikkeling van die kind in sy totaliteit. In die totale poging om die kind se vaardighede, persoonlikheid en karakter te ontwikkel, word insette op verskeie terreine van die opvoeding gelewer bv. skolastiese werk, tegniese of voorberoepsopleiding, sport en kultuur-aktiwiteite. Deur die voorligtingsprogram wat loopbaanoriŽntering en persoonsontwikkeling insluit, word onder andere aandag gegee aan menswaardigheid en selfbeeld.

'n Eie verantwoordbare buite-kurrikulÍre program bestaan vir ons leerlinge. Die buite-kurrikulÍre program bied aan ons leerlinge die geleentheid om in sport en kultuur tot op 'n nasionale vlak teen gelykes mee te ding. Die sosiale- en emosionele behoeftes van ons leerlinge word binne 'n homogene portuurgroep bevredig.

Leerlinge in die Spesiale Skool kry die geleentheid om persoonseienskappe en leierseienskappe te ontwikkel wat onder minder gunstige omstandighede nie sou gebeur het nie.

Ons bied aan ons leerlinge die geleentheid om stigmavry te ontwikkel.

Die onderwys en opleiding van Spesiale Onderwys bied ooreenkomstig die leerling se potensiaal verwante werksgeleenthede.

Binne 'n Spesiale Skool word die onderwyser 'n spesialis in terme van die onderwysbehoefte, die onderwysdoelstellings en vakmetodieke. Hierdie spesialis onderwyser moet noodwendig meer effektiewe onderwys verskaf.

Elke kind het die reg op effektiewe sinvolle onderwys wat spesifiek beplan is en voorsien word om sy eiesoortige leerprobleme te akkommodeer en in sogenoemde eiesoortige leerbehoeftes te voorsien.

Uiteindelik is dit die leerling wat die kwaliteite weerspieŽl van die effek van onderrig wat hom gebied word. Spesiale onderwys is dus daarop gerig om optimale geleentheid daar te stel vir die ontwikkeling en ontplooiing van leerlinge se kwaliteite.