General Education

Orientation 1 & 2

 • Afrikaans (Huistaal & Addisionele Taal)
 • Engels / English (Home Language & Additional Language)
 • Wiskunde / Mathematics
 • Lewensvaardigheid (Persoonlike en Sosiale Welsyn, Liggaamlike Opvoeding en Kreatiewe Kuns) / Life Skills (Personal and Social Well-being, Physical Education and Creative Arts)
 • Addisionele leesperiodes per week/ Additional reading periods per week

Year 1

 • Afrikaans (Huistaal & Addisionele Taal)
 • Engels / English (Home Language & Additional Language)
 • Wiskunde / Mathematics
 • Lewensvaardigheid (Persoonlike en Sosiale Welsyn, Liggaamlike Opvoeding en Kreatiewe Kuns) / Life Skills (Personal and Social Well-being, Physical Education and Creative Arts)
 • Informasie Kommunikasie Tegnologie / Information Communication Technology

Year 2, 3 and 4

 • Afrikaans (Huistaal & Addisionele Taal)
 • Engels / English (Home Language & Additional Language)
 • Wiskunde / Mathematics
 • Lewensvaardigheid (Persoonlike en Sosiale Welsyn, Liggaamlike Opvoeding, Kreatiewe Kuns en Natuurwetenskappe) / Life Skills (Personal and Social Well-being, Physical Education, Creative Arts and Natural Sciences)
 • Informasie Kommunikasie Tegnologie / Information Communication Technology

We Offer

Algemene Sertifikaat van Onderwys: Tegniese Beroepskwalifikasie op Vlak 1 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR)

General Certificate of Education: Technical Occupational Qualification at Level 1 on the National Qualifications Framework (NQF)

Verdere opleiding is moontlik by ‘n verskeidenheid van instansies in Mpumalanga, sien ons Loopbaandag. Further training is possible at various institutions across, Mpumalanga, see our Career day.